Hình thức thi

90p có sử dụng tài liệu

câu 1: (4đ) 8 ý đúng sai giải thích

câu 2: (3đ) viết luận thực tế các ngành chính

câu 3: (3đ) phân tích tình huống kinh doanh

 

Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi QTCL 1 kỳ 3 năm 2020

Đề thi QTCL 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi 2018

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1 năm 2018

Đề năm 2017

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1/2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1 năm 2015

Đề thi Quản trị chiến lược kỳ 3 năm 2014

Giải đề quản trị chiến  lược

Đề thi quản trị chiến lược 2tc K54 kỳ 1 năm 2014

Đề thi Quản trị chiến lược 4tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 3/12/2013)

Đề thi quản trị chiến lược 4tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 14/5/2013)

Đề thi quản trị chiến lược 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 10/12/2012

tài liệu ôn thi

Ôn tập quản trị chiến lược

Giáo trình QTCL tóm tắt

Tài liệu quản trị chiến lược (update)

Tài liệu ôn thi (update)

Các ngành QT chiến lược (update)

Tài liệu 8 ngành chính (update)

Tài liệu quản trị chiến lược (update)

slide

        

Slide cô Lương Thu Hà

Slide thầy Đoàn Xuân Hậu

 

 

Câu hỏi thi