Nội dung ôn tập QT DNTM 1:

QT DNTM 1: 

QT DNTM 2: 

Slide QTDNTM 2

Đề thi QTDNTM 2 kỳ 2 2021

Đề thi kỳ hè 2020

Đề 12 QT DNTM 2 kỳ hè 2020

Đề thi QT DNTM 1 4tc kỳ 1/2014

Đề thi QTDNTM II kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2012

Đề thi Quản trị DNTM 4tc kỳ 3 năm 2013 (Môn này bên CN TMQT, còn CN QTDNTM học Quản trị DNTM 1 và 2)

Đề 1
1. vì sao kế hoạch lưu chuyển hàng hóa là kế hoạch trung tâm. Cách xđịnh các chỉ tiêu của KH này.
2. Các loại hình Kd của DNTM theo tính chất mặt hàng. Xu hướng.
3. Các hình thức xúc tiến bán hàng và điều kiện áp dụng.
4. nguồn hthành vốn lưu động. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sdụg vốn lưu động

Đề 2

1. Dịch vụ thương mại theo tính chất sản xuất.
2. so sánh qc với hctl, qc có hiệu quả.
3. khách hàng và bp thu hút khách hàng.
4. qtdntm vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, các cách tiếp cận