Đề cương 1 lớp (kì 1 năm 2011)

Các trang dưới là đề thi tương ứng của kì đó

Hôm trước cô t mới giới hạn đề thi gồm 3 câu:

C1: chọn p/án đúng nhất, giải thích vì sao (3 ý 3 điểm)

C2:khẳng định sau là Đ or S, giải thích (4 ý 4 điểm)

C3: Tự luận (3d)

Ma trận SWOT

Mô hình cơ cấu tổ chức

Các công cụ tạo động lực.

ôn câu 1 và 2 chủ yếu ở chương 4 5 6 7, có thể có c1

Thảo luận kì 1/2013

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501988606522530

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501988976522493

http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/501989066522484

Đề thi (Đề thi QTH 3tc và 4tc giống nhau)

Đề thi Quản trị học kỳ 1/2014 (ảnh)

Đề thi Quản trị học 3tc kỳ 3 năm 2013 

Đề thi Quản trị học 4tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi Quản trị học 4tc kì 1/2013 (ngày thi 15/5/2013)

đề thi quản trị học kì 3 năm 2012 (ngày thi 8/12/2012)

đề thi quản trị học kì 3/20112, kì 1/2012

một số đề quản trị học riêng lẻ

Đề thi khác

 

 Slide 

Slide

Slide cô Yến-Thiếu chương 3,4 (06/11/12)

Slide Quản trị học cô Hà (9/10/2012)

Slide Quản trị học thầy Hoàng

 

 

Tài liệu 

Tài liệu ôn quản lý học

Câu hỏi trắc nghiệm QTH có đáp án

105 câu trắc nghiệm QTH-không phải để thi 

câu hỏi ôn tập Quản Trị Học.pdf

Bài tập thuyết trình các nhóm