Đề thi

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017 

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015 (Ảnh)

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (Ảnh)

Đề thi QTKD1 K55 kỳ 3 năm 2014

Album ảnh đề thi QTKD1 K55 kỳ 3 năm 2014

Đề thi QTKD hệ VB2 kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đề thi kỳ 3/2013 (Ngày thi 6-7/12/2013)

Đề thi mẫu

Để kiểm tra QTKD

Slide

slide full Quản trị KD – TS Nguyễn Ngọc Huyền

Slide QTKD – TS Trần Việt Lâm

Slide QTKD – Thầy Vũ Trọng Nghĩa

Slide, bt QTKD – Thầy Dương Công Doanh

Ôn thi

bài giải của cô Hương Thảo 2 bài 58 và 59 trong sách bài tập

Công thức hiệu quả kinh doanh

Trắc nghiệm quản trị kinh doanh

Tổng hợp Đ/S môn QTKD:

Ôn thi QTKD