Đề cương 

Đề thi QTKD bảo hiểm kỳ 3 năm 2019

Đề thi QTKD Bảo hiểm kỳ 3 năm 2018

Đề thi QTKD bảo hiêm 1 kỳ 1 2017-2018