Tổng hợp đề thi Quản trị truyền thông marketing 4tc kỳ 1 năm 2014 (ngày thi 16/5/2014)

Đề 1

1. nêu ví dụ về 1 công ty sử dụng truyền thông tích hợp hiệu quả.
2. tại sao phải quản lý nhà nước các hoạt động truyền thông.
3 nêu ví dụ về 1 công ty có chương trình bán hàng trực tiếp hiệu quả.
4 bài tập.
5 tình huống: nêu các yếu tố cần chú ý trong sáng tạo thông điệp truyền thông, phát triển sáng tạo truyền thông.

Đề 2

1- Bản chất truyền thông mar là gì? Mối quan hệ.của các công cụ truyền thông?
2- nêu vắn tắt qtrinh thiết kế thông điệp mar
3- phân tich một quảng cáo hiệu quả
4- bài tập tính toán
5- tình huống