Đề thi kỳ 3 năm 2014

Tổng hợp đề thi kỳ 3 năm 2013

bài 3 là cho 2 dự án, 1 dự án thuê, 1 dự án mua. chọn p/a nào. tính npv hoặc irr để dựa vào đấy chọn dự án

bt ve dong tien, chu y la cp lưu động là cp vận hành ban đầu nhé,

bt về tính đòn bẩy tc dol, dfl, dtl. Cho doanh thu, cp bđ, cpcđ, cp tài chinh và thúê tndn. Dựa vào đó rùi tính

giải thích và bình luan ve 1 chi so tc lien quan den von 2đ