Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề kiểm tra và thi năm 2018

Đề thi TCDN II kỳ 1 năm 2015

Đề thi TCDN II kỳ 1 năm 2014

Đề TCDN II kỳ 1/2012

Slide thầy Phạm Văn Tuệ Nhã

Tổng hợp đề cương TCDN II: