Hình thức thi

Năm 2016 đổi đề, đề thi gồm câu hỏi trắc nghiệm a b c d, câu hỏi tự luận và bài tập

Đề cương, nội dung ôn tập

Đề cương, nội dung ôn tập

30 câu hỏi ôn tập thẩm định dự án đầu tư có đáp án

Đề thi

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi Năm 2016 (đổi dạng đề)

Đề thi kỳ 3 năm 2015 (Ảnh)

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (được sđ tài liệu)

Đề thi kỳ 1 năm 2014

 Slide, giáo trình

Slide cô Trần Mai Hương

Slide khác (tham khảo)

Giáo trình tham khảo

1 file nén gồm bài tập, bài tập lớn, nghiên cứu tình huống, sách hướng dẫn

Tài liệu khác

Slide thuyết trình của các nhóm

Bài tập tham khảo

Bài đọc lãi suất chiết khấu