Đề 1 25-11-21

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015 

Đề thi tham khảo (hệ VB2 khóa 21): 

Ôn tập

Các chỉ tiêu thẩm định tài chính dự án: 

Bài tập thẩm định tc dự án

Tài liệu khác: 

Tài liệu đọc thêm thẩm định các dự án: 

Đề thi kỳ 1/2014

Đề 1 
1. trình bày cách thức phân loại dự án đầu tư
2. bình luận ý kiến sau: với các điều kiện khác không đổi, lãi suất chiết khấu của dự án tăng thì thời gian hoàn vốn chiết khấu của dự án giảm
3. bài tập lựa chọn 2 dự án loại trừ theo tiêu chuẩn NPV, IRR
4. bài tập kiểm tra tính khả thi của dự án sử dụng tiêu chuẩn NPV, thời gian hoàn vốn chiết khấu

Đề 2
1/ nêu pp xác định dòng tiền dự án theo quan điểm tổng vốn.
2/ nếu LSCK tăng thì IRR tăng Đ hay S.
3/ bài tập lựa chọn dự án theo NPV và IRR.
4/ bài tâp lựa chọn giữ 2 phương án