Đề thi

Đề thi năm 2020

Đề 11 14/12/2018

Đề thi TT BĐS 2tc kỳ 1 năm 2018

Đề thi TT BĐS kỳ 1 năm 2015

Đề thi TT BĐS kỳ 3 năm 2014

Đề thi TT BĐS  – kỳ 1 năm 2014

Đề kỳ 1/2014 (ảnh)

Đề thi TT BĐS – kỳ 3 năm 2013

Đề thi TT BĐS – kì 2 năm 2013

Đề thi TT BĐS 3tc- kì 1 năm 2013

Đề thi TT BĐS – kì 2 năm 2012

Đề thi TT BĐS – kì 3 năm 2012

Đề cương

Slide + đề cương + tài liệu TTBĐS

Đề cương, câu hỏi ôn tập

Slide

Slide TT BĐS – Trần Kim Chung

Slide khác

Bài giảng TTBĐS

Slide và tài liệu TTBĐS

Tài liệu khác (tham khảo)

Báo cáo phân tích TT BĐS và tài liệu đọc thêm

 

Đề kì 3 năm 2011

Câu 1 (2đ):

Phân tích đặc điểm không tập trung và mang tính khu vực của BĐS? Những vấn đề đặt ra từ đặc điểm này? Liên hệ thực tiễn

Câu 2 (2đ)Phân tích tính dị biệt của BĐS? Những vấn đề đặt ra từ đặc điểm này? Liên hệ thực tiễn với thị trường BĐS của VN?

Câu 3 (3đ): Lựa chọn để phân tích một trong những yếu tố ảnh hưởng tới cầu BĐS? Lựa chọn 1 loại hình BĐS (chung cư, văn phòng…) của thị trường BĐS ở VN để phân tích liên hệ?

Câu 4 (3đ): Phân tích vai trò của BĐS và thị trường BĐS đối với bản thân em?Nói chung là các câu liên hệ không có trong tập đề ngoài hàng photo, tự chém

Câu 4 của đề nào cũng giống nhau, và cũng chém toàn bộ