trắc nghiệm đúng sai thì có xác định xem hệ số chi phí thuộc loại số tương đối nào, nhiệm vụ của thống kê chất lượng, yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của đo lường
đúng sai giải thích có:

1, tỷ trọng của chi phí bị ảnh hưởng bởi quy mô sản xuất;

2, trong phân tích chất lượng sản phẩm có thể sử dụng cả ba phương pháp: phân tích tỷ trọng, bậc phẩm cấp bình quân và giá bình quân phẩm cấp

bài tập vào phần kiểm định 2 ý