Hình thức thi

đc mang giáo trình

Tài liệu

Tóm tắc kiến thức + Bài tập + Hướng dẫn giải

Đề thi

Đề thi TKDN kì 1/2013 (ngày thi 16/5/2013)

Đề thi TKDN 3tc kỳ 3/2013 (ngày thi 27/12/2013)

1. Neu khai niem va giai thich moi quan he giua tscd va von dai han

2. Trac nghiem 10 cau lquan den VA NVA GO, cac chi tieu thoi diem, thoi ki

3. Dau nam 2005, dn mua tscd gia 6000trd, tgian sd du kien 10nam. Dau nam 2010; mua tscd gia 5000trd, tgian sd du kien 10nam. pp khau hao deu
a. Tinh cac chi tieu pa gia tri tscd dau nam 2013
b. Tinh cac chi tieu p/anh hien trag tscd

4. Cho bang so lieu. Hoi ptich a/huong cua z va q len cpsx cua dn

Đê thi TKDN 3tc kì 3 năm 2012 (Ngày thi 12/12/2012)

Câu 1 (2 điểm) hỏi là nêu định nghĩa và mối liên hệ giữa tscđ và vốn dài hạn.

Câu 2 (2 điểm) trắc nghiêm đúng sai

câu 3 (4 điểm) đầu năm 2005 cty mua tscđ giá 5000, du kiến dùng trong 10 năm, đến năm 2010 mua thêm tscđ 4500, thời gian dự kiến dùng 10 năm, tính khấu hao theo pp khau hao deu,

a,tinh cac chi tieu gia tri cua tscd nam 2012

b,tinh cac chi tieu phan anh trang thái sd của tscđ.

Câu 4 (2 điểm) cho 1 cái bảng rồi bắt dùng pp chỉ số phân tich sự thay đổi cua chi phi sx, nói chung là vào chương 5 nha.