Đề thi Kỳ 3 năm 2014

Đề 01

  1. Trình bày cách tính thiệt hại bằng tiền trường hợp khách đặt buồng “No-show”. Giẳ sử anh chị là trưởng bộ phận lễ tân, anh chị cần làm gì để giảm thiệt hại do nó gây ra
  2. Trình bày hiểu biết về nhà quản lý và nhà lãnh đạo.
  3. Các loại dặt buồng và bán tận thu. Ý nghĩa và khả năng áp dụng trong bán tận tu
  4. Điều gì xảy ra nếu khả năng quản lý nhiều, lãnh đạo ít