tài liệu TMQT 1: 

Đề 3 2-12-20

Đề thi TMQT 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi TMQT 1 kỳ 3 năm 2018

Đề thi TMQT 1 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi TMQT 1 K54

Đề thi TMQT 1 kỳ 3 năm 2016

Đề thi TMQT 1 kỳ 1 năm 2016

Đề thi TM QT 4tc kỳ 1 năm 2014

1. trình bày lý thuyêt lợi thế tương đối của D.ricardo và hạn chế của lý thuyết này
2. trình bày bản chất của thương mại quốc tế. các hoạt động của thương mại quốc tế
3. phân tích tác động cân bằng bộ phận của thuế quan
4. bài tập về lý thuyết lợi thế tương đối
5. phương pháp tính hệ số bảo hộ thực tế. cho ví dụ để chứng minh “hệ số bảo hộ thực tế làm tăng giá trị gia tăng cho một đơn vị đầu ra”.