Đề thi TA ngành KT năm 2021

Đề thi TA ngành KT kỳ 3 năm 2019

Đề thi TA ngành KT kỳ 1 năm 2017

Đề thi TA ngành KT kỳ 3 năm 2016

Đề thi TA ngành KT kỳ 1 năm 2016

Đề kiểm tra

Slide bải giảng

Giáo trình

Tiếng anh cho Kiểm toán