Sách Toán rời rạc ứng dụng trong tin học: 

Slide

Đề kiểm tra, thi năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2013