Hình thức thi

Tự luận. 5 câu 90′. 4 câu đầu lý thuyết. Câu 5 bài tập (đã tính toán sẵn), yêu cầu nhận xét và giải thích. Được mang giáo trình và sách hướng dẫn học tập môn xã hội học

Đề thi

Đề thi 2022

Đề thi 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018 

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi XHH năm 2016

Đề thi XHH kỳ 3 năm 2015

Đề thi XHH kỳ 1 năm 2015

Đề thi XHH kỳ hè 2014 (K54)

Đề thi XHH kỳ 3 năm 2013 (K54)

Đề thi XHH kỳ 3 năm 2013.doc

Đề thi xã hội học – K53

Đề thi xã hội học – K52 – cũ (tham khảo thôi nhé)

Tài liêu khác

Slide XHH

Tài liệu xã hội học

Đề cương

Câu hỏi ôn tập xã hội học (nên xem)